Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy Państwa o następujących kwestiach:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOTIVA HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000747105, NIP 5213838729, REGON 38116864900000 (dalej: MOTIVA HR)

Cel przetwarzania

Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego, rozumianego jako: proces pozyskiwania nowych pracowników w konkretnej firmie, będącej Klientem spółki MOTIVA HR- na podstawie umowy powierzenia, której celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków kadrowych Klienta spółki MOTIVA HR.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz f RODO – na podstawie zgody, wykonania umowy (na podstawie złożonej oferty rekrutacyjnej), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celu oferowania Państwu usług rekrutacyjnych).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane Klientom spółki MOTIVA HR, z którymi MOTIVA HR ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), chyba, że świadczenie usług rekrutacyjnych w związku z realizowanym zleceniem będzie przewidywało przekazanie danych poza EOG. Przekazanie danych będzie się odbywało za Państwa zgodą

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym w zakresie realizacji obowiązków wynikających   powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Okres przechowywania danych

Powierzone dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia ww. procesu. Fakt zakończenia procesu rekrutacji zostanie potwierdzony drogą mailową.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na dalsze rekrutacje prowadzone przez MOTIVA HR, dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane

W związku z przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę danych osobowych, osobom, których dane będą przetwarzane przysługuje:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  6.        prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych MOTIVA HR korzysta z profilowania z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Zgoda na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku

Dołączenie zdjęcia w CV, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku na potrzeby konkretnej lub przyszłych rekrutacji.

Cofnięcie zgody

Wyrażenie zgód, które opisujemy powyżej jest całkowicie dobrowolne i nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgody można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres email Administratora:   rekrutacje@motivahr.pl

W każdym przypadku MOTIVA HR, która jest Administratorem Państwa danych, odpowiada za ich przetwarzanie w sposób zgodny z prawem i bezpieczny.